avangard-pressa.ru

Іі. зміст розрахунково-пояснювальної записки для виконання курсової роботи за напрямом - Экономика

«роздрібна торгівля»

2.1. Аналітико-дослідна частина

«Організація торгівлі роздрібного підприємства»

2.1.1. Дослідження процесу організації роздрібної торгівлі на підприємстві

2.1.1.1. Загальна характеристика виробничо-господарської діяльності роздрібного підприємства

Для написання даного підрозділу курсового проекту, студенти, у відповідності з темою обирають для аналізу і подальшого використання в курсовій роботі певне торгове підприємство у відповідності зі сферою спеціалізації. Даний опис повинен містити в собі інформацію про планові та фактичні показники господарської діяльності, статистичну та бухгалтерську звітність, накази, розпорядження керівництва, результати спостережень та опитувань.

В результаті обробки інформації про діяльність підприємства, студент дає характеристику сучасного стану досліджуваної теми на підприємстві, співвідношення його зі станом у конкурентному середовищі та на ринку вцілому; здійснює діагностування діяльності підприємства стосовно теми дослідження; проводить ґрунтовний аналіз однієї з обраних сторін діяльності підприємства на основі фактичного матеріалу.

В результаті проведеного аналізу студентам необхідно узагальнити інформацію про підприємство і надати її у вигляді легенди. Узагальнення інформації про діяльність підприємства слід проводити шляхом опису наступних питань:

1. повне найменування підприємства роздрібної торгівлі;

2. розмір статутного капіталу, характеристика організаційно-правової форми власності роздрібного підприємства, вид діяльності та розміри підприємства;

3. функції, що виконує підприємство роздрібної торгівлі. Дати характеристику основним і допоміжним функціям роздрібного підприємства;

4. сегмент ринку, спеціалізація і параметри роздрібного підприємства. Дається всебіч­не обґрунтування доцільності й ефективності роботи в конкретному сегменті роз­дрібного ринку, а також чітке встановлення його асортиментної спеціалізації та ти­порозміру (обсягів діяльності).

5. перелік асортиментних груп. Проводиться перелік товарів роздрібного підприємства по асортиментним групам. Наводяться показники товарообігу по рокам;

6. визначення постачальників і потреби в обсягах закупівель. Здійснюється з метою: вивчення комерційних пропозицій товаровиробників і оптових продав­ців; вибору з їх числа найоптимальніших; розрахунку потреби в оптових закупі­влях товарів для підтримання на стабільному рівні вибраного торговельного асортименту;

7. номенклатура послуг для покупців. Передбачається аналіз пе­реліку дореалізаційних, супутніх реалізації і післяреалізаційних послуг, покликаних прискорювати процес реалізації і підвищувати рівень сервісу в даному підприємстві роздрібної торгівлі;

8. аналіз методів роздрібного продажу. Дається характеристика тим видам роздрібної торгівлі, що використовуються на досліджуваному підприємстві;

9. аналіз і прогнозування кон'юнктури ринку.

10. аналіз основних конкурентів;

11. аналіз і прогнозування ризиків. Виділити існуючі ризики для підприємства роздрібної торгівлі. Проаналізувати їх вплив на діяльність досліджуваного підприємства роздрібної торгівлі;

12. цінова політика підприємства. Дається опис тієї цінової політики, що проводиться досліджуваним підприємство. Приводиться порівняння цін на товари найбільших конкурентів.

13. Надати інформацію про основні економічні показники діяльності підприємства: чисельність працівників, фонд заробітної плати, товарообіг підприємства, прибуток, затрати, рентабельність підприємства тощо.

Результати проведеного аналізу представити у вигляді табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Характеристика діяльності роздрібного підприємства «N»

№ з/п Елемент аналізу Характеристика діяльності повне найменування підприємства розмір статутного капіталу характеристика організаційно-правової форми власності підприємства вид діяльності, розміри підприємства функції, що виконує підприємство: - основні - допоміжні сегмент ринку спеціалізація і параметри підприємства перелік асортиментних груп основні постачальники номенклатура послуг методи роздрібного продажу кон'юнктури ринку основні конкуренти підприємства основні ризики підприємства цінова політика підприємства ефективність функціонування підприємства

2.1.1.2. Аналіз видів і форматів роздрібних підприємств

У складі мережі роздрібних торговців виділяють п'ять основних видів: стаціонарна; посилкова і електронна; напівстаціонарна; пересувна. Види роздрібних торговців класифікуються за такими ознаками: ступенем стало­сті місцезнаходження, принципами організації роботи, характером капітальності споруди.

Студентам необхідно розглянути і провести характеристику видів і форматів роздрібних торговців стосовно досліджуваного підприємства у відповідності з наданою класифікацією. В графі «Характеристика підприємства торгівлі» вказувати не лише вид роздрібного підприємства, а надати коротку характеристику формату досліджуваного підприємства. Результати аналізу занести до табл. 2.2.

Таблиця 2.2.