avangard-pressa.ru

ІІ.1-аралық бақылау сұрақтары. 1. Тақырыптар мен тақырыпшалар - Информатика

1. Тақырыптар мен тақырыпшалар. Гиперсілтемелер жасау. Маркерлер мен тізімдер.

2. Онлайн-журналистикадағы мәтін

3. Интернет желісіндегі жарияланымның ақпараттық жиынын әзірлеу.

4. Желілік материалдарды әдеби өңдеудің ерекшеліктері.

5. Мағынаны әдеби өңдеу. Ақпараттың артық жүк көтеруі. Баяндау стилі. Отбасылық стиль. Тілдің қарапайымдылығы.

6. Веб-сайттар үшін мәтін жазу. Оқуға қолайлылығы. Мәтін дизайны. Пиктограммалар, көрсеткіштер мен бастырмалар.

7. Онлайн – журналистиканың ерекшелігі

8. Желідегі ақпараттық қызметтер. Жаңалық порталдары. Сілтемелер катологы.

9. Дайджестер мен веб-шолулар.

10. Интернеттегі мерзімді басылымдар.

11. Интернет-журналистиканың аудиториясы және экономикалық негізі

12. Аудиторияның құрылымы және оларды қызытыратын жайлар. Мотивтер.

13. Электронды БАҚ пәрменділігі мен тиімділігі. Аудитоияны типтеу мәселелері.

14. Аудитоияны ғылыми зерттеудің ғылыми негіздері.

15. Ақпаратты қабылдаудың психологиялық ерекшеліктері.

16. Интернет-басылымдардың экономикасы мен менеджменті

17. Веб-сайттар рейтингі. Интернет жарнама мен ПР-технологияның негіздері.

18. Жарнама сценариін жазудың принциптері.

19. Юмор – назар аудартудың пәрменді тәсілі.

20. Жарнама жасаудағы шығармашылық ізденістер. Жарнама тиімділігін айқындау.

21. Интернет – журналистика қызметінің құқықтық негіздері

22. Авторлық құқықтың негіздері.

23. Интернеттегі авторлық құқық.

24. Интернет қызметіне байланысты БАҚ туралы заңға енгізіліген өзгерістер мен толықтырулар.

25. Интернет радио мен телевизияда.

26. Интернет журналистиканың жанрлары

2-аралық бақылау сұрақтары:

27. Мультимедиялық журналист және этикет

28. Интернеттегі дерек, оны жинақтаудың ерекшелігі.

29. Журналистикадағы деректердің шынайылығы мәселесі.

30. Веб-журналист қызметін реттейтін құқықтық және этикалық талаптар.

31. Қазақстанның БАҚ-қа қатысты заңдары.

32. Қазақстан Республикасының тіл саяаты және мемлекеттік тілде ақпарат таратуда қолданылатын нормалар.

33. Қазіргі әлемдегі журналист ролі.

34. Интернет және тіл

35. Сандар мен сөздер. HTML- гипермәтін тілдік белгілері.

36. Интернет әлемдік диалог және полиолог. HTML – негізгі тәртіптері мен құрылымы.

37. Гипермәтін түсінігі

38. Гипермәтіннің анықтамасы.

39. Журналистикадағы гипермәтінділік.

40. Гипермәтіндер классификациясы. Гипермәтіннің өзіндік архитектурасы.

41. Сайт ақпараттық ағза ретінде.

42. Веб-журналистің жұмыс орны

43. Интернетті білу дегеніміз не?

44. Жұмыс орнының құралдары мен тапсырмаларды талдау.

45. Құралдарға қойылатын талаптар: қолда бар құралдард мен ақпараттық тасымалдаудың бір-біріне сәйкес келуі, техниканың заманға сай деңгейі.

46. Сайт құрылымын жобалау

47. Сайт құрылымдарының типтері: сызықтық, ағаш типтес, аралас.

48. Навигация системасын құрудың принциптері.

ҮІІІ. Негізгі әдебиеттер тізімі:

Негізгі:

1. Бокарев Т. Энциклопедия Интернет-рекламы. М.: Промо-Ру, 2000

2. Интернет для журналиста. М.: Медиасоюз, 2001

3. Интернет и российское общество. Под ред. И. Семенова; Московский Центр Карнеги. – М.: Гендальф, 2002

4. Исследование аудитории: телевидение, Интернет. Материалы YII Международного конгресса НАТ «Прогресс технологий телерадиовещания». М.: Медиакомитет, 2004

5. Калмыков А.А., Коханова Л.А. Интернет-журналистика. М.: Юнити, 2005

6. Кастельс М. Галактика Интернет. Екатеринбург: У-Фактория, 2004

7. Лукина М.М. СМИ в домене Ру: хроника, цифры, типы // Вестник МГУ, серия «Журналистика», 2001, №6

8. Лукина М., Реснянская Л., Смирнова О., Фомичева И. Методика описания российских СМИ в Интернете: итоги пилотного исследования. Журналистика в 2003 г.: обретения и потери. Стратегии развития. М., 2004

9. Лукина М., Реснянская Л., Смирнова О., Фомичева И. Российские СМИ в Интернете. Методика описания и мониторинг// Исследование аудитории: телевидение, Интернет. Материалы VII Международного конгресса НАТ «Прогресс технологий телерадиовещания». М., 2004

10. Монахов В.Н. СМИ и Интернет: проблемы правового регулирования. М.: Экопринт, 2003

11. Наумов В.Б. Право и Интернет: очерки теории и практики. М.: Университет-Книжный дом, 2002

12. От книги до Интернета. Журналистика и литература на рубеже нового тысячелетия. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000

13. Система средств массовой информации России. М.: Изд-во Моск. ун-та – Аспект Пресс, М., 2001

14. Deuze M. The web and its journalisms: considering the consequences of different types of newsmedia online. New media & Society, Sage, 2003

Қосымша:

15. Акопов А.М. Социокультурные и правовые проблемы интернет-журналистики // Акценты: Новое в массовой коммуникации. Альманах. №1–2, 2003

16. Василик М.А. Основы теории коммуникации. М.: Гардарики, 2003

17. Грушин Б.А. Массовое сознание. М.: Политиздат, 1987. Разд. 2 и 3

18. Землянова Л.М. Коммуникативистика и средства информации. Англо-русский словарь концепций и терминов. М., Изд-во Моск. ун-та, 2004

19. Конецкая В.П. Социология коммуникации. М., 1997

20. Массовая информация в советском промышленном городе. М.: Политиздат, 1980. Гл.1, разд.1.1

21. Соколов А.В. Метатеория социальной коммуникации. СПб., РНБ, 2001

22. Фомичева И.Д. Мультимедийность: новые возможности для решения старых проблем // Журналистика в 2003 г.: обретения и потери. Стратегии развития. М., 2004

23. Фомичева И.Д. Как вас теперь называть? СМИ в Интернете и Интернет среди СМИ // Журналистика и медиарынок. 2004, №10

24. Journal of Computer-Mediated Communication, online serial: http://www.ascuse.org/jcmc

25. Merril M., Ogan C. The Internet as Mass Media // Journ. Of Communication. 46 (1), Winter, 1996