avangard-pressa.ru

A. Фенілаланін-4-монооксигенази - Медицина

B. Оксидази гомогентизинової кислоти

C. Глутамінтрансамінази

D. Аспартатамінотрансферази

E. Глутаматдекарбоксилази

71. У хворого 27 років виявлено патологічні зміни печінки і головного мозку. У плазмі крові виявлено різке зниження, а в сечі підвищення вмісту міді. Поставлено діагноз - хвороба Вільсона. Активність якого ферменту в сироватці крові необхідно дослідити для підтвердження діагнозу?:

A. Ксантиноксидази

B. Карбоангідрази

C. Церулоплазміну

D. Лейцинамінопептидази

E. Алкогольдегідрогенази

72. Біохімічний аналіз сироватки крові пацієнта з гепатоцеребральною дистрофією (хвороба Вільсона-Коновалова) виявив зниження вмісту церулоплазміну. Концентрація яких іонів буде підвищена в сироватці крові цього пацієнта:

A. Натрію

B. Кальцію

C. Фосфору

D. Калію

E. Міді

73. Жiнцi 54-х рокiв поставили попереднiй дiагноз:iнфаркт мiокарда. Характерною ознакою данного захворювання є суттєве пiдвищення в кровi активностi такого ферменту:

A. Креатинфосфокiназа

B. Каталаза

C. Г-6-ФДГ

D. Альфа-амiлаза

E. Аргiназа

74. Длязапобiгання нападів гострого панкреатиту лiкар призначив трасiлол(контрiкал,гордокс),який є iнгiбiтором:

A. Трипсину

B. Еластази

C. Карбоксипептидази

D. Хiмотрипсину

E. Гастриксину

75. Для лiкування деяких iнфекцiйних захворювань,викликаних бактерiями, застосовуються сульфанiламiднi препарати, щоблокують синтез фактора росту бактерiй.Назвiть механiзм їх дiї:

A. Є антивiтамiнами параамiнобензойної кислоти

B. Iнгiбують всмоктування фолiєвої кислоти

C. Є алостеричними iнгiбiторами ферментiв

D. Беруть участь в окисно-вiдновних процесах

E. Є алостеричними ферментами

76.У хворого 49-ти рокiв на гострийпанкреатит виникала загроза некрозу пiдшлункової залози, що супроводжувалось надходженням у кров і тканини активних панкреатичних протеїназ і розщеплення тканинних бiлкiв.Якi захиснi фактории органiзму можуть iнгi-

бувати цi процеси?

A. α 2-макроглобулiн, α1-антитрипси

B. Iмуноглобулiни

C. Крiоглобулiн, iнтерферон

D. Церулоплазмiн, трансферин

E. Гемоплексин, гаптоглобiн

77. У процесі дихання в організм надходить кисень. Яка його подальша доля?

A. Виводиться у вигляді води із сечею

B. Використовується для синтезу жирів

C. Виводиться у вигляді вуглекислого газу через легені

D. Використовується для синтезу білків

E. Використовується для синтезу вуглеводів

78. Центральним проміжним подуктом всіх обмінів (білків, ліпідів, вуглеводів) є:

A. Щавелевооцтова кислота

B. Сукциніл-КоА

C. Ацетил-КоА

D. Піруват

E Цитрат

79. У юнака енерговитрати збільшились з 500 до 2000 кДж за годину. Що з наведеного може бути причиною цього?

А.Прийом їжі

B. Розумова праця

C. Підвищення зовнішньої температури

D. Фізичне навантаження

E. Перехід від сну до бадьорості

80.Інтеграція різних шляхів метаболізму може проходити на рівні спільних субстратів. Виберіть метаболіт, що зв'язує катаболічні шляхи вуглеводів і анаболічні шляхи ліпідов.

A.Аланін

B.Серин

C.Ацетил – КоА

Д.Оксалоацетат

E. Піруват

81.У клініку поступила дитина 2-х років з наступними симптомами: запаленням слизової оболонки рота, язика, висипкою на відкритих ділянках тіла. При обстеженні встановлене зниження активності НАД-залежних дегідрогеназ. Недостатністю якого вітаміну обумовлені дані симптоми?

А.Вітаміну С

В. Піридоксину

С. Біотину

Д. Пантотенової кислоти

Е. Нікотинаміду

82. Назвати останній компонент мультиензимного комплексу дихального ланцюга мітохондрій, що здатний транспортувати як електрони, так і протони:

А. НАД

В. FeS – білок

С. Цитохром в

D.Убіхінон

Е. Цитохром а3

83. У клініку поступив пацієнт, що помилково перевищив дозу снотворного препарату - похідного барбітурової кислоти. Які порушення обміну речовин це може викликати?